2.) Kung Magkakaroon Ng Iisang Layunin Ang Lahat Ng Sektor Na Nabanggit, Ano Kaya…

2.) Kung magkakaroon ng iisang layunin ang lahat ng sektor na nabanggit, ano
kaya ang layuning ito? Bakit ito ang naging sagot mo? (5 puntos)
3.) Sa kalagayan ngayon ng ating bansa na nahaharap sa pandemya, ano ang
maitutulong ng mga sektor ng lipunan? (5 puntos)
4.) Paano makatutulong ang mga sektor na ito ng lipunan sa pagkamit sa
kaganapan ng iyong pagkatao? (5 puntos)
Pamantayan sa Pagpupuntos: (sa bilang 2-5)
*Nilalaman- 3
Gramatika/Bantas- 1 Kalinisan- 1​

Answer:

2 Ang tum ulong sa kapw a

3ang magbi gay Ng pag Kain sa ka pwa

4ang pagi ging mabait sa mga tao

See also  Pa Help Po Guys About EsP​