Basahin Ang Teksto. Anu-anong Mga Kakayahan, Talento At Pagpapahalagang T…

Basahin ang teksto. Anu-anong mga kakayahan, talento at pagpapahalagang

taglay ng mga tauhan ang makatutulong sa pagkakamit ng kanilang pangarap? Isulat

ang letra ng wastong sagot. Pumili lamang ng 5 sa bawat pangkat.

Pangkat A

.

Pangkat B

Bata pa lamang ay hilig na ni Johnny ang gumuhit

ng mga disenyo ng bahay. Ngayong siya ay

nagbibinata at nasa haiskul na ay taglay niya pa

rin ang pangarap na ito.

Ano-anong mga kakayahan, talento at

pagpapahalaga ang dapat niyang paunlarin upang

makamit ang pangarap?

PANGARAP:

Maging

Arkitekto

A. Husay sa pakikipag-usap E. Pagguhit

B. Kaayusan F. Pagiging malikhain

C. Kalakasan G. Pagiging mapagmasid

D. Katapangan H. Pagkuha ng sukat

Answer:

Pangkat A

PANGARAP:Maging Arkitekto

B.Kaayusan

E. Pagguhit

F. Pagiging malikhain

G.Pagiging mapagmasid

H. Pagkuha ng sukat

Explanation:

# Brainliest me #

See also  Maghanap Ng Kasabihan O Motto Na Pumapatungkol Sa Iyong Misyon Sa Bu...