C Bilang Bata, Mahalagang Masuri Mo Muna Ang Mga Impormasyon. Makabubuting Magi…

C Bilang bata, mahalagang masuri mo muna ang mga impormasyon. Makabubuting maging mapanuri. Isakilos ang mga palatandaan ng pagiging isang mapanuri. Ang katangiang ito ay nangangahulugan ng iyong pagpapahalaga sa katotohanan C. saya Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kuwaderno. 1. Ang mga impormasyong makukuha sa diyaryo, magasin, telebisyon, pelikula at internet ay magdudulot ng A. mabuti B. di-mabuti D. A at B 2. Ang mga sumusunod ay mabuting dulot ng mga impormasyon, MALIBAN sa A. pagkakaroon ng bago at karagdagang mga kaalaman B. paglawak at paglalim ng pagkaunawa C. pagkalito dahil sa dami at iba-iba D. pagkakabatid sa katotohanan 3. Ang hindi magandang dulot ng mga impormasyong natatanggap ay A. pagkakaiba-iba ng mga pinaniniwalaan B. hindi pagkakaunawaan o pag-aaway C. pag-aalala o takot sa mga tao D. lahat ng nabanggit 4. Ang sitwasyong nagpapakita ng hindi magandang epekto ng impormasyon ay A. mas dumami ang kaalaman ni Avria dahil sa mga nabasa B. natuklasan ni Kurt ang katotohan dahil nagsiyasat siya C. nag-away ang magkaibigan dahil magkaiba ang alam nila D. nasasagot ni Rose ang mga tanong dahil updated siya 5. Upang hindi maging biktima ng maling impormasyon, kailangan mong maging A mapamaraan B. mapaniwalain C. mapagduda D. mapanuri​

Answer:

1.)A

2.)C

3.)D

4.)C

5.)A

Explanation:

SANA MAKA TULONG☺️

See also  Gumawa Ng Hugot O Kasabihan Tungkol Sa Nakasaad Sa Bawat Bilang. 1.Natuklasan Mo...