Gawain 2: Piliin At Lagyan Ng Tsek (/) Ang Lahat Ng Mensaheng Taglay Ng Binasa. Ipaliwanag…

Gawain 2: Piliin at lagyan ng tsek (/) ang lahat ng mensaheng taglay ng binasa. Ipaliwanag ang kahalagahan ng mga mensahe sa buhay ng isang kabataang tulad mo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. in 1 atar 1. Mahal na mahal ng ama ang lahat ng kanyang mga anak. 2. Ipinagbili ng ama ang lahat ng mayroon siya para lang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga anak. 3. Sumuway ang mga anak sa kagustuhan ng kanilang ama. 4. Ang kapakanan pa rin ng mga anak ang nasa isipan ng ama kahit pa naging suwail ang mga ito sa kanya. 5. Kapahamakan ang kinasadlakan ng mga anak na hindi sumunod sa kanilang magulang. 6. Ikinamatay ng ina ng pitong dalaga ang hirap sa pag-aalaga sa kanila. 7. Nagsisi at muling nagbalik sa naghihintay na ama ang kanyang mga anak.​

Answer:

1./

2./

3.×

4./

5./

7.×

See also  Pangungusap Sa Tungkol Kusina Sa Pagluluto​