I.Panuto: Piliin Ang Letra Ng Tamang Sagot. Isulat Ang Inyong Sagot Sa Patlang. 11….

I.Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa patlang. 11. Ang sitwasyong nagpapakita ng hindi magandang epekto ng impormasyon ay. A. Mas dumami ang kaalaman ni Avria dahil sa mga nabasa B. Natuklasan ni Kurtang katotohanan dahil nagsiyasat siya C. Nag-aaway ang magkaibigan dahil magkaiba ang alam nila. D. Nasasagot ni Rose ang mga tanong dahil updated siya. 12. Upang hind imaging biktima ng maling impormasyon, kailangan mong maging A. Mapamaraan B.mapaniwalain C. mapagduda D. mapanuri 13. Ang mga sumusunod ay mabuting dulot ng mga impormasyon, maliban sa A. Pagkakaroon ng bago at karagdagang kaalaman B. Paglawak at paglalim ng pagkaunawa C. Pagkalito dahil sa dami at iba-iba D. Pagkakabatid sa katotohanan 14. Tama ang iyong pagiging mapanuri kung. A. Naniniwala ka lang kung maganda ang balita B. Humahanap ka ng iba pang mga impormasyon C. Ginagamit mong panakot ang maling impormasyon D. Hindi mo pinakialaman ang balita dahil bat aka pa 15. Ang mga impormasyong makukuha sa divaryo, magasin, telebisyon, pelikula at internet ay magdudulot ng A. Mabuti B. di-mabuti C. saya D. A at B​

Answer:

1.D

2.C

3.A

4.B

5.C

Explanation:

Sana po mala tulong

See also  _________1. Upang Magkaroon Ng Paggalang Sa Iyong Kapwa, Kailangang Magkaroon...