Mensahe Ng Florante At Laura Saknong 156-171

mensahe ng florante at laura saknong 156-171

Florante at laura

Ang mga saknong sa Florante at Laura ay  naglalahad ng paglalakbay ni Florante sa kuweba, kanyang pagharap sa mga takot at lihim, at ang kanyang patuloy na pagsisikap upang makamit ang kanyang layunin na paglaya ng mga bihag.

Mensahe ng mga saknong

Ang saknong 156-171 ng Florante at Laura ay tumutukoy sa paglalakbay ni Florante patungo sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba, nagkaroon siya ng mga karanasang puno ng takot at katanungan. Sa kahabaan ng madilim na landas, siya ay tinawag ng isang hiwaga na nag-anyaya sa kanya na lumapit at makinig. Sa kabila ng takot, nagpatuloy si Florante at inilahad ang kanyang sarili. Ang hiwaga ay nagpakilala bilang liwanag, na nagbigay ng lihim ng kuweba na ito ay tahanan ng mga tulisan.

Nalaman ni Florante ang kahabagan ng kuweba at natagpuan ang daan palabas. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa paglalakbay dahil ang kanyang layunin ay ang paglaya ng mga bihag. Ang mga saknong na ito ay nagpapakita ng mga pagsubok at panganib na kinakaharap ni Florante sa kanyang misyon, ngunit pinapakita rin ang kanyang determinasyon at tapang upang magpatuloy.

Florante at Laura: brainly.ph/question/10864232?

#SPJ1

See also  Paano Nakaligtas Si Don Juan Sa Bingit Ng Kamatayan Nang Siya Ay Nahulog Sa Balo...