PAGES 6-9 Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1: Punan Ang Bawat Kolum Upang Mailarawa…

PAGES 6-9 Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1: Punan Ang Bawat Kolum Upang Mailarawa…

PAGES 6-9 Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Punan ang bawat kolum upang mailarawan ang dalawang gamugamo. PAGES Munting Gamugamo Malaking Gamugamo Siya ay… (pisikal na ka- tangian) Siya ay… (pag-uugali) Ayon sa kaniya, ang liwa-​

Answer:

Munting gamugamo:

(Pisikal na katangian) : Siya ay maliit

(Pag uugali): Siya ay makulit

(Ayon sa kanya, ang liwanag) : Ayon sakanya ang liwanag ay maganda

Malaking gamugamo

(Pisikal na katangian) : Siya ay malaki

(Pag uugali) : Siya ay maaalahanin

(Ayon sa kanya, ang liwanag) : Ayon sakanya ang liwanag ay mapanlinlang

Explanation:

Hope it helps

PAGES 6-9 Gawain Sa Pagkatuto Bilang 1: Punan Ang Bawat Kolum Upang Mailarawa…

Punan ang bawat kolum ng iyong sagot batay sa binasa. D gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan. Panuto: punan ng angkop na ekspresiyon ang bawat pahayag upang mabuo

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Punan ang bawat kolum upang mailarawan

D gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan. Panuto: punan ng angkop na ekspresiyon ang bawat pahayag upang mabuo. Ang punan salita tamang kahon patlang bawat

punan ang tamang salita ang bawat patlang piliin ang sagot sa kahon

ang punan salita tamang kahon patlang bawat

Isagawa gawain 1 panuto: punan ang bawat kahon upang mailarawan ang. Gawain 1- konsepto, buoin mo!punan ang patlang ng angkop na salita. Gawain sa pagkatuto bilang 4:binanggit sa naunang pahayag na ang

Gawain B Magsaliksik tungkol sa mga mang-aawit . Punan ang talahanayan

Patlang salita sa mga upang punan wastong makabuluhang kaisipan tungkol aralin makabuo. Punan ang tamang salita ang bawat patlang piliin ang sagot sa kahon. Gawain sa pagkatuto bilang 1: punan ang bawat kolum upang mailarawan

See also  1. Para Sa Iyo, Ano-ano Ang Mahalagang Papel Ang Ginampanan Ng Mga Tauhan Na Na...