Pahapyaw Alamat Ng Langaw Lampara Books Moral Lesson​​​​​

pahapyaw alamat ng langaw lampara books moral lesson​​​​​

Answer:

“Alamat ng Langaw” is a popular Filipino folktale that tells the story of a persistent fly who refused to give up on his dream of becoming a lamp.

The story goes that there was a fly who was fascinated by the light coming from the lamp of a kind and generous man. The fly wanted to become a lamp so that he too could provide light to those around him. The man initially laughed at the fly’s request, but was eventually convinced to help him by providing him with a wick and some oil.

The fly worked hard to learn how to light the wick and, after several attempts, he succeeded in creating a small flame. However, he soon realized that being a lamp was not as easy as he had thought. He had to stay in one place, endure the heat of the flame, and remain still even when he wanted to fly.

Despite these difficulties, the fly continued to persevere, and eventually became a lamp that provided light to many. The moral lesson of the story is that with hard work, perseverance, and determination, one can achieve their dreams, even if they seem impossible at first. It also teaches us the importance of not giving up on our goals and dreams, even when we face obstacles and challenges along the way.

Answer:

Ang “Alamat ng Langaw” ay isang kwentong pambata tungkol sa isang langaw na nagpapakita ng katapangan at kagitingan. Sa kwento, si Langaw ay nagpakita ng tapang sa paglaban sa malaking insekto upang maipagtanggol ang kanyang komunidad.

See also  Magbigay Ng 10 Tuntunin Ng Isang Huwarang Kabataan Matalinghagang Salit...

Ang kwento ay nagmula sa sinaunang panahon kung saan may isang malakas na bagyo na dumating sa isang komunidad ng mga insekto. Dahil sa lakas ng hangin, ang kanilang lampara ay nagdilim at hindi na makita. Upang mabuhay, naisip ng mga insekto na gumawa ng bago at ang magiging lampara ay si Langaw.

Sa kabila ng mga pagdududa ng ibang insekto, sinimulan ni Langaw ang kanyang paghahanap ng mga kailangan nila upang makagawa ng lampara. Hindi lamang ito nakakatulong sa kanyang komunidad, ngunit ipinakita rin niya ang kanyang kakayahang tumayo para sa kanilang mga pangangailangan at pakikipaglaban para sa kanilang kabuhayan.

Ang moral lesson na nakapaloob sa kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagiging matapang at determinado upang makamit ang mga pangangailangan ng ating komunidad. Ang pagtitiwala sa sariling kakayahan at pagiging malikhain ay makakatulong sa atin upang magtagumpay sa anumang hamon na maaaring dumating sa ating buhay.