Reflection Of Giant Lantern ​

reflection of giant lantern

Answer:

giant lantern reflects light peace

See also  Dati Ay Tiyak Na Lupa Na Sambahan Ng Mga Espiritu Sa Kristiyanismo Ay Mahalaga Ang...