Salitang Nagsisimula Sa Titik F

Salitang nagsisimula sa titik f

Filipino…………………

See also  Basahin At Unawaing Mabuti Ang Bawat Bilang. Isulat Ang Titik Ng Tamang Sagot. 1. Si Lui...